Kas ir energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs (ESKO)?
ESKO ir uzņēmums, kas nodrošina daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanas procesu un sniedz veiktajiem darbiem ilgtermiņa garantijas. ESKO garantē noteiktu enerģijas patēriņu ēkā, iekštelpu un karstā ūdens temperatūru, kvalitatīvi veiktus būvdarbus un regulāru ēkas apsekošanu un veikto atjaunošanas darbu apkopi. ESKO ir tas, kurš nodrošina to, ka atjaunotā ēka arī pēc 15 vai 20 gadiem izskatīsies kā jauna.

Visas ESKO sniegtās garantijas tiek atrunātas Energoefektivitātes pakalpojuma līgumā (EPC), kuru ēkas iedzīvotāji slēdz ar izvēlēto ESKO. ESKO var būt jebkurš kompetents uzņēmums, tai skaitā ēku apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu uzņēmums, kas ir gatavs iedzīvotājiem pēc ēkas atjaunošanas nodrošināt augstāk minētās ilgtermiņa garantijas.

Energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēja jeb ESKO loma ēku visaptverošā atjaunošanā ir ļoti būtiska. ESKO var uzticēt veikt visus ar ēkas atjaunošanas projektu saistītos darbus, sākot ar energoaudita veikšanu un tehniskās dokumentācijas izstrādi un beidzot ar īstenotā būvprojekta energoefektivitātes rādītāju analīzi un veikto darbu apkopi un uzturēšanu. Iesaistot ESKO visā procesā, uzņēmums var pilnvērtīgi sniegt piedāvātās garantijas.
Kas ir Energoefektivitātes pakalpojuma līgums jeb EPC?
Energoefektivitātes pakalpojuma līgums nozīmē nolīgt izpildītāju (energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju jeb ESKO) ar mērķi uzlabot energoefektivitāti ēkā ar garantētu enerģijas ietaupījumu, kas sedz visus (vai daļu) atjaunošanas darbiem nepieciešamos ieguldījumus.

EPC ietvaros, energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs garantē līgumā noteikto enerģijas patēriņa samazinājuma sasniegšanu un ar to saistītās izmaksas, un gadījumā, ja rezultāts netiek sasniegts, līgumiski uzņemoties tehniskās realizācijas un ekspluatācijas riskus.

Saskaņā ar šo līgumu ESKO veic Jūsu ēkas izpēti, novērtē enerģijas ietaupījuma līmeni un tad piedāvā īstenot projektu. Pēc EPC līguma parakstīšanas ESKO galvenais uzdevums ir nodrošināt visā līguma darbības laikā EPC noteiktās garantijas - komforta standartus, enerģijas ietaupījumu, kvalitātes standartus, kā arī apkopes standartus. Sīkāku informāciju par EPC varat iegūt šeit.
Kādi darbi tiek veikti ēkas visaptverošas atjaunošanas laikā?
Ņemot vērā Latvijas dzīvojamā fonda vecumu un tā nolietojumu, daudzdzīvokļu ēkas Latvijā ir jāatjauno visaptveroši. Tas nozīmē, ka ēkā ir jāveic gan pasākumi enerģijas patēriņa samazināšanai (piem., ārsienu, bēniņu, pagrabu siltināšana, siltumapgādes un karstā ūdens cauruļu nomaiņa un siltināšana, arī logu un ārdurvju nomaiņa), bet noteikti arī tādi pasākumi, kas uzlabos un stiprinās ēkas konstrukcijas (piem., ārsienu nostiprināšana un remonts, ventilācijas sistēmas remonts vai pārbūve). Visiem ēkā veiktajiem darbiem ir jāatbilst likumdošanā noteiktajām prasībām (nodrošināta minimālā gaisa apmaiņas kārta, nav pārsniegts maksimālais būvelementa siltuma caurlaidības koeficients utt.).

Sīkāku informāciju par to, kas ir visaptveroša daudzdzīvokļu ēkas atjaunošana, var iegūt šeit.
Kas maksās par ēkas atjaunošanu?
Dzīvokļu īpašnieki. Šī procesa ietvaros viņi ir tie, kas pieņem lēmumu par ēkas atjaunošanu un to arī finansē, meklējot iespējas samazināt maksājumu slogu, piemēram, piesaistot līdzfinansējumu tehniskās dokumentācijas izstrādei, ēkas atjaunošanas darbiem un citiem pasākumiem, piemēram, no pašvaldības (ja tāds paredzēts) un ALTUM.

Viena no iespējām īpašniekiem ēkas atjaunošanai ir ņemt kredītu bankā un to kredīta līguma ietvaros nākamajos gados ik mēnesi atmaksāt. Ja līgums ar banku ir uz 10 gadiem, tad iedzīvotāji atmaksā šo summu bankai 10 gados.

Otra iespēja ir slēgt energoefektivitātes pakalpojuma līgumu jeb EPC, kurā ir atrunātas ne tikai garantijas, bet arī finansēšanas noteikumi. Šajā gadījumā ESKO ņem kredītu bankā un iedzīvotāji maksā ESKO atbilstoši EPC līgumā atrunātajiem noteikumiem.
Kā tiek noteikts, cik daudz būs jāmaksā pēc atjaunošanas?
Maksājums par ēkas atjaunošanu katrai ēkai būs atšķirīgs. Tas atkarīgs gan ēkas lieluma, gan ēkā īstenotajiem pasākumiem, gan faktiskajām būvniecības izmaksām ēkas atjaunošanas laikā, kā arī pieejamā finansējuma un līdzfinansējuma nosacījumiem un apjoma.

Visbiežāk pēc ēkas atjaunošanas īpašnieki apmaksā ieguldītās investīcijas finansējuma aizdevējam (bankai) vai ēkas apsaimniekošanas uzņēmumam, kas ir paņēmis aizdevumu. Maksājums par ēkas atjaunošanu tiek iekļauts ikmēneša rēķinā tik ilgi, kamēr pilnībā tiek apmaksāts saņemtais aizdevums. .

Arī pēc ēkas atjaunošanas īpašnieki turpina ik mēnesi maksāt par siltumu. Šim maksājumam būtu jābūt atbilstošam plānotajam ietaupījumam, kas tika noteikts ēkai veiktajā energoauditā. Piemēram, ja energoauditā tika noteikts, ka siltuma ietaupījums pēc ēkas atjaunošanas būs 50%, tad maksai par siltumenerģiju ir jābūt par 50% mazākai (ja nav mainījies siltumenerģijas tarifs)

Diemžēl tikai retais spēj seko līdzi tam, vai pēc atjaunošanas ēka patērē tik, cik bija paredzēts energoauditā. Prakse rāda, ka visbiežāk tas diemžēl nenotiek un nākas maksā vairāk. Un šo jautājumu vairs īsti bez papildus investīcijām nevar novērst.

Šo problēmu risina Energoefektivitātes pakalpojuma līgums jeb EPC, jo tas paredz, ka ESKO garantē energoauditā noteikto siltumenerģijas patēriņu. Ja tas netiek sasniegts, tad ESKO par to maksā. Ja ir noslēgts EPC, tad īpašniekiem arī nav jāuztraucas par uzkrājumu veidošanu neparedzētiem remontiem, jo EPC ir noteikts, kādus pasākumus ESKO veiks ēkā, lai uzturētu to kā jaunu visa līguma laikā.
Kā ESKO var piedāvāt ilgtermiņa līgumu?
Ja ēkas īpašnieki ir lēmuši piesaistīt ESKO finansējumu, ESKO parasti ņem aizdevumu bankā. Energoefektivitātes pakalpojuma līguma (EPC) darbības laikā ikmēneša rēķinā ēkas īpašniekiem tiek norādītās trīs maksas:

1. Maksa par atjaunošanu (ietver investīcijas visiem ēkas atjaunošanas darbiem, piemēram, inženiertehniskās, būvniecības, montāžas, projekta vadības un finansējuma izmaksas);

2. Maksa par siltumu, ko iedzīvotāji maksā siltumenerģijas apgādes uzņēmumam, kurš nodrošina siltumenerģijas un karstā ūdens padevi ēkai;

3. Ekspluatācijas un apsaimniekošanas maksa (ietver izmaksas, kas ESKO radīsies par atjaunošanas darbu ekspluatāciju un apsaimniekošanu, piemēram, izmaksas apkures sistēmas siltummaiņu tīrīšanai, ventilācijas sistēmas filtru nomaiņai vai fasādes krāsojuma atjaunošanai).

Ar šo maksājumu palīdzību ESKO saņem atlīdzību par saviem pakalpojumiem un var atmaksāt no bankas ņemto aizņēmumu.

SUNShINE un Accelerate SUNShINE konsorciji šobrīd strādā pie tā, lai ESKO uzņēmumi, kas ir veiksmīgi novadījuši ēku atjaunošanas projektus var tos pēc 2 gadiem pārfinansēt un turpināt darbu jau ar citām ēkām. Vairāk par to lasiet šeit.
Ar ko tiek noslēgts energoefektivitātes pakalpojuma līgums jeb EPC?
EPC tiek slēgts starp energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju (ESKO) un ēkas īpašnieku/-iem vai to pilnvaroto pārstāvi.
Kas ir Energoefektivitātes pakalpojums?
Energoefektivitātes pakalpojuma ietvaros pakalpojuma sniedzējs īsteno enerģijas patēriņa samazināšanas, energoefektivitātes un citus ar enerģijas izmantošanu saistītus pasākumus. Energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs garantē līgumā noteikto enerģijas patēriņa samazinājuma sasniegšanu un/vai ar to saistītās izmaksas, ja rezultāts netiek sasniegts, līgumiski uzņemoties tehniskās realizācijas un ekspluatācijas riskus.
Vai Energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC) var izmantot daudzdzīvokļu mājā, kurai nav kopējā apkures sistēma?
Ja ēka nav pieslēgta centralizētajai siltumapgādei, bet tajā ir lokālais siltumapgādes avots (piemēram, gāzes vai granulu katls), un ir pieejami kurināmā patēriņa dati (minimums vismaz par pēdējiem 3 gadiem), tad dzīvokļu īpašnieki var plānot slēgt EPC. Šajā gadījumā ir svarīgi, ka energoauditā ir veikti papildus aprēķini par siltumapgādes avota efektivitāti.

Ja mājā ir lokāls siltumapgādes avots, bet nav pieejami kurināmā patēriņa dati, EPC nebūs labākais risinājums, jo ESKO nebūs iespējams aprēķināt enerģijas patēriņa datus pirms mājas atjaunošanas, noteikt enerģijas patēriņa samazinājumu pēc atjaunošanas un to garantēt. Šajā gadījumā pirmais solis ir uzsākt kurināmā patēriņa uzskaiti.

Arī gadījumā, ja mājā katrā dzīvoklī ir savs siltumapgādes avots (piemēram, gāzes katls vai krāsns), EPC nebūs labākais risinājums, jo arī šajā gadījumā ESKO būs grūti garantēt siltumenerģijas patēriņu, balstoties tikai uz teorētiskiem aprēķiniem.
Vai Energoefektivitātes pakalpojums līgums (EPC) ir pieejams privātmāju īpašniekiem?
Šobrīd privātmāju atjaunošanai EPC nav izstrādāts.
Ko iedzīvotāji iegūst, slēdzot Energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC)?
EPC priekšrocības:
1)samazināsies enerģijas patēriņš – ēkas apkurināšanai nepieciešams mazāks enerģijas daudzums;
2)nodrošināta temperatūras kontrole – ikviens iedzīvotājs varēs kontrolēt temperatūru katrā dzīvokļa istabā;
3)uzlaboti dzīves apstākļi – garantēta iekštelpu gaisa kvalitāte un silts mājoklis jebkurā gadalaikā;
4)samazināti kapitālieguldījumi – energoefektīvai, kvalitatīvi nosiltinātai ēkai nav nepieciešami līdzekļi neplānotiem remontdarbiem;
5)tas ir gudrs lēmums nākotnei – visaptverošas ēkas atjaunošanas rezultātā jūsu dzīvokļa vērtība pieaugs par 20-30 procentiem.
Kāpēc mājai pēc atjaunošanas būs mazāka apsaimniekošanas maksa?
Ēkas īpašnieki var vienoties ar ēkas apsaimniekotāju par apsaimniekošanas maksas samazinājumu, jo ēkas atjaunošanas laikā tiks uzstādītas jaunas iekārtas un visi svarīgākie un nepieciešamākie darbi ēkā būs paveikti, un energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs (ESKO) veiks šo darbu uzturēšanu visā energoefektivitātes pakalpojuma līguma (EPC) darbības laikā. Tas nozīmē, ka tā vietā, lai tērētu naudu tad, kad problēma ēkā ir parādījusies, ESKO, apsaimniekojot ēku un tajā esošās iekārtas, neļauj tām parādīties vispār. Piemēram, ESKO negaidīs, kamēr siltumapgādes sistēmas siltummainis vairs nestrādā. Tā vietā ESKO veiks regulāru siltummaiņa apkopi atbilstoši ražotāja rekomendācijām. Šie pienākumi ESKO ir noteikti energoefektivitātes pakalpojuma līgumā.
Vai Energoefektivitātes pakalpojuma līgums (EPC) visiem ir vienāds?
Lai atvieglotu ēkas atjaunošanas procesu visām iesaistītajām pusēm (iedzīvotājiem, ESKO, bankām u.c.) SUNShINE projekta ietvaros esam izstrādājuši vienotu EPC līguma paraugu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai. EPC galvenie pamatprincipi – nodrošināt garantijas (siltumenerģijas ietaupījumu, kvalitātes, komforta un apkopes standartus), veikt ēkas visaptverošu atjaunošanu un samazināt riskus ēkas iedzīvotājiem. Atšķirības ir tikai EPC iekļauto pasākumu apjomā, kuri tiks veikti katrai ēkai tās atjaunošanas un ekspluatācijas laikā. Publisko ēku atjaunošanas gadījumā ir citī līguma paraugi, kurus varat meklēt šeit.
Vai finansējums daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanai ir pieejams arī tad, ja ēka ir kultūras piemineklis?
Finansējums ir pieejams arī tādu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanai, kuras ir kultūras pieminekļi, bet ir jāņem vērā, ka šādos gadījumos uz ēku attiecas likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" noteikumi. Tie nosaka, ka atjaunošanas laikā nedrīkst veikt pasākumus, kuri var mainīt mājas izskatu (piemēram, ārsienu siltināšana no ārpuses). Izņēmuma gadījums ir tad, ja ir iegūta Kultūras ministrijas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja.