Jūs atrodaties šeit

3 Energoefektivitātes pakalpojuma līguma piedāvājumi. Kā lai es tos novērtēju?

[Lejupielādēt nodaļu]

 

Ko darīt, ja esat saņēmuši dažādus piedāvājumus no dažādiem ESKO? Lai izvēlētos piemērotāko risinājumu, Jums piedāvātie energoefektivitātes pakalpojuma līgumi ir jāizvērtē un jāsalīdzina.

Cik ilgi man būs saistības pret šo ESKO

Pirmais, kas Jums ir jānoskaidro, ir energoefektivitātes pakalpojuma līguma termiņš. Parasti visaptverošas ēkas atjaunošanas gadījumā tas ir 20 vai vairāk gadu. Šis laiks ir nepieciešams, lai atgūtu Jūsu ēkā veiktos ieguldījumus un vienlaikus saglabātu Jūsu ikmēneša maksājumus saprātīgā līmenī. Ja piedāvātajam energoefektivitātes pakalpojumam ir īsāks termiņš, tas nozīmē, ka Jūsu ikmēneša maksājumi būs ievērojami lielāki nekā šobrīd vai arī piedāvājumā ietverts mazāks skaits un tikai ienesīgākie energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi. Tāpat energoefektivitātes pakalpojuma līgums ar pārāk īsu līguma termiņu var neatrisināt visas Jūsu ēkas potenciālās problēmas. Noskaidrojiet līguma darbības termiņu – tam ir jābūt aptuveni 20 gadi.

Ko ietver līgums?

Energoefektivitātes pakalpojuma līgums ir līgums par pabeigtu projektu. Saskaņā ar to Jums ir jāsaņem no A līdz Z atjaunota ēka, un ESKO ir jāapsaimnieko un jāuztur veiktās investīcijas visā līguma darbības laikā.

Tāpēc pēc līguma termiņa noskaidrošanas rūpīgi izpētiet, ko šis līgums ietver. Jums ir jāizpēta informācija par atjaunošanas darbu apjomu un budžetu. Līgumam ir jāsniedz jums detalizēta informācija par:

  • projekta izstrādi un vadību 
  • būvniecības un iekārtu uzstādīšanas izmaksām 
  • projekta uzraudzību.

Atjaunošanas darbu apraksts ļaus Jums izprast, kāda veida pasākumi tiks īstenoti Jūsu ēkā. Visaptverošas atjaunošanas gadījumā piedāvājumam nevajadzētu ietver vienīgi energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, piemēram, sienu siltināšanu, veco logu nomaiņu un cauruļvadu siltumizolāciju, bet arī pārbūves darbus – veco apkures cauruļu nomaiņu, ventilācijas sistēmas, balkonu/lodžiju, sienu un jumta remontu un atjaunošanu (skatīt "Kas ir visaptveroša ēkas atjaunošana?").

Energoefektivitātes pakalpojuma līgumā ir jābūt skaidri norādītam būvdarbu laika grafikam, jo īpaši datumiem, kad šie darbi tiks uzsākti un pabeigti. Šī informācija ir ļoti būtiska visiem ēkas iedzīvotājiem, lai Jūs varētu laicīgi sagatavoties un plānot. Piemēram, Jūs saņemsiet informāciju, kad ceļš ap ēku varētu būt aizšķērsots un Jums sava mašīna būs jānovieto kaut kur citur. Uzsākot darbus, ESKO ir jāiesniedz detalizēts izpildes laika grafiks. Tas arī ļaus Jums kontrolēt darbu izpildi.

Ļoti svarīga ir arī norēķinu kārtība. Šī informācija ļaus Jums noskaidrot, kādi būs Jūsu maksājumi nākotnē un kā tie tiks strukturēti. Jaunajiem norēķiniem ir jāietver trīs komponentes, kā rādīts "Kas ir energoefektivitātes pakalpojuma līgums": Maksa par enerģiju, Maksa par atjaunošanu un Ekspluatācijas un apsaimniekošanas maksa. Rēķinā papildus jābūt iekļautai maksai par karstā ūdens uzsildīšanu atbilstoši patēriņam. Izvērtējot ESKO piedāvāto norēķinu kārtību, Jums ir jāsaprot, vai piedāvājums atbilst Jūsu finansiālajām iespējām. Ja maksājuma summa ir līdzīga tai, kuru Jūs šobrīd maksājat (mazliet vairāk vai mazliet mazāk), tad šis piedāvājums ir tāds, kuru Jūs varat atļauties, un darījums ir labs. Energoefektivitātes pakalpojuma līgumā ir jābūt sniegtai skaidrai informācijai par to, kā tiek aprēķinātas šīs maksas, lai Jūs varētu pārbaudīt to pareizību.

Līgumam ir arī jāinformē Jūs par to, kas notiks, ja maksājumi netiks veikti vai kavēti. Kādas naudas sodu summas tiek paredzētas un kā tās tiks piemērotas. Tāpat jābūt atrunātam, kas notiks ar maksājumiem, kad līguma termiņš beigsies (skat. Energoefektivitātes pakalpojuma līguma sadaļu: Vispārīgie noteikumi un nosacījumi).

Kādas garantijas līgums ietver

Energoefektivitātes pakalpojuma līguma pamats ir garantijas, kas kā lietussargs pasargā Jūs un Jūsu ēku no nedrošības attiecībā uz iznākumu un iespējamajām problēmām, ar kurām neizbēgami saskaras ēkas atjaunošanas projekts. ESKO ir nepieciešamā pieredze, lai atrisinātu un novērstu visus projekta tehniskos un finanšu riskus, tāpēc tas var sniegt Jums šīs garantijas. Tas ir īstenojis vairākus projektus un atjaunojis līdzīgas ēkas, līdz ar to ESKO zina, kā vislabākajā iespējamajā veidā atrisināt visas iespējamās situācijas. Balstoties uz šo pieredzi, ESKO sniegtajā piedāvājumā Jūsu ēkai ir jābūt atrunātām visām garantijām, kas Jums ir rūpīgi jāizvērtē un jāizprot:

  • Komforta standarti: jautājiet ESKO par iekštelpu temperatūru un kā viņi nodrošinās pietiekamu ventilāciju un gaisa apmaiņu Jūsu dzīvoklī.
  • Enerģijas ietaupījums: meklējiet lielākā enerģijas ietaupījuma garantiju (piemēram, enerģijas ietaupījuma garantija 55% apmērā ir labāka nekā 50% garantētā enerģijas ietaupījuma). Tomēr šajā gadījumā esiet ļoti piesardzīgi. Garantētais enerģijas ietaupījums tiek aprēķināts, balstoties uz iepriekšēju vienošanos par apstākļiem un siltumenerģijas patēriņu Jūsu ēkā (sākotnējie rādītāji). ESKO piedāvātajiem sākotnējiem rādītājiem ir godīgi jāatspoguļo Jūsu ēkas stāvoklis pirms ēkas atjaunošanas. Pārbaudiet, vai ESKO izmantotie skaitļi atbilst Jūsu rīcībā esošajai informācijai par ēku. Ja Jums ir šaubas, prasiet skaidrojumus ESKO vai savam ēkas apsaimniekošanas uzņēmumam, vai arī prasiet palīdzību neatkarīgam koordinatoram vai konsultantam.
  • Kvalitātes standarti: noskaidrojiet ESKO pieredzi šajā sektorā. Prasiet atsauksmes par citiem projektiem un piemēriem, jautājiet, kas ir viņu sadarbības partneri, kas ir materiālu un tehnoloģiju piegādātāji piedāvātajiem risinājumiem. Papildus Jūs varat apmeklēt arī interneta vietni Transparense un noskaidrot par ESKO uzņēmumiem, kas darbojas saskaņā ar Eiropas Rīcības kodeksu (sīkāku informāciju atradīsiet zemāk).
  • Apkopes standarti: prasiet ESKO sīku apkopes plānu, kas pilnībā atbilst pieprasītajam maksājumam par ekspluatāciju un apkopi. Tam ir jābūt iekļautam energoefektivitātes pakalpojuma līgumā (skatīt energoefektivitātes pakalpojuma līguma 4. pielikumu).
  • Energoapgāde: jautājiet ESKO, kā tiks apsaimniekota siltumapgādes sistēma, kādas ir attiecības ar vietējo siltumapgādes uzņēmumu, kā viņi reaģēs piegāžu pārtraukuma gadījumos.

Enerģijas ietaupījums ir energoefektivitātes pakalpojuma līguma galvenā garantija. Līgumā ir jābūt ietvertai kvantitatīvi izmērāmai garantijai attiecībā uz enerģijas ietaupījumu, balstoties uz skaidru izpratni par Jūsu ēkas enerģijas vēsturisko patēriņu (sauktu Sākotnējie rādītāji). Līdz ar piedāvāto enerģijas ietaupījuma apjomu, energoefektivitātes pakalpojuma līgumā ir jābūt ietvertam detalizētam aprakstam, kā šis ietaupījums tiek mērīts un pārbaudīts. Tam būtu jābalstās uz labi zināmu protokolu un procedūrām, piemēram IPMVP. Ja ESKO nepanāk garantēto enerģijas ietaupījumu, energoefektivitātes pakalpojuma līgumā ir jānorāda veidi, kā ESKO atmaksās Jums starpību!

Kvalitātes normas ir ļoti nozīmīgas. Pēc būtības tās ir dabiska energoefektivitātes pakalpojuma līguma sastāvdaļa, jo izpildītājs sniedz Jums garantiju attiecībā uz enerģijas ietaupījumu, un tas nozīmē, ka atjaunošanas darbi ir jāveic tādā līmenī, lai piedāvātais ietaupījums un visas citas garantijas tiktu izpildītas. ESKO ir jāapliecina atjaunošanas darbu kvalitāte un jāiesniedz grafiks, saskaņā ar kuru tas veiks visu ēkā īstenoto pasākumu apkopi līguma darbības termiņā. Tajā vajadzētu būt ietvertam apkopes darbu un līguma termiņā veikto darbu aprakstam un darbiem, par kuriem ESKO nav finansiāli atbildīgs (piemēram, vandālisma gadījumiem, skrāpējumiem, kurus radījuši iedzīvotāji, ejot gar sienām u.c.).

ESKO tāpat nodrošina, lai darbi atbilstu drošības un veselības normām. Tas nozīmē, ka atjaunošanas darbi tāpat aptver: ventilācijas sistēmu, lai nodrošinātu nepieciešamo gaisa apmaiņu, ārējā apgaismojuma uzlabošanu un jumta un balkonu/lodžiju remontu, vai avārijas izeju ugunsgrēka gadījumiem sakārtošanu.

Siltums un komforts ir vēl viena garantija, kuru ESKO vajadzētu Jums sniegt. Tas varētu nozīmēt, ka ESKO garantē, piemēram, Jūsu istabu vidējo temperatūru. Tam vajadzētu būt skaidri atrunātam piedāvājumā, līdz ar metodi šā pasākuma pārbaudei.

Līgumā tāpat ir jābūt norādītiem nosacījumiem un termiņam, kādā ESKO ir jānovērš jebkādi iespējamie defekti saskaņā ar garantiju. Šiem nosacījumiem ir jāietver apraksts par to, kurš ir jāinformē par konstatētajiem defektiem un kā ir jāinformē pakalpojuma sniedzējs. Šajos nosacījumos ir arī skaidri jānorāda, kādus defektus novērš energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs.

Cik ilgstošas un konkrētas ir šīs garantijas?

Papildus Jums vajadzētu rūpīgi pārbaudīt, vai garantijas atbilst paredzētajam līguma termiņam. Garantiju termiņam vajadzētu sakrist ar līguma termiņu. Citiem vārdiem runājot, ja energoefektivitātes pakalpojuma līguma termiņš ir 20 gadi, arī visām garantijām jābūt uz 20 gadiem.

Tāpat pārliecinieties, ka katra garantija ir skaidri un konkrēti aprakstīta. Ja ir minētas summas un konkrēti skaitļi, tad Jums nesaskaņu gadījumā ir pierādījums un atsauces avots. Ja ESKO piedāvājumā nekas konkrēti nav norādīts, tad Jūs līguma laikā nevarat iebilst, piemēram, ja istabas temperatūra ir 17 vai 18 °C.

Eiropas Rīcības kodekss

Eiropas Rīcības kodeksā ir definētas pamatvērtības un principi, kas ir pamats veiksmīgai, profesionālai un caurskatāmai projektu īstenošanai, balstoties uz energoefektivitātes pakalpojuma līgumu Eiropas valstīs. Kodeksā ir definēti principi un darbības, kas profesionāliem energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējiem ir jāievēro. Latvijas nacionālā administratora Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs interneta vietnē Jūs atradīsiet tos energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējus, kuri ir parakstījuši Kodeksu un ievēro tā principus

Eiropas Rīcības kodekss ir arī neatņemama LABEEF Energoefektivitātes pakalpojuma līguma: Vispārīgo noteikumu un nosacījumu daļa.

 

[Kas ir energoefektivitātes pakalpojuma līgums?]                 [Atpakaļ]                 [Energoefektivitātes pakalpojuma līguma finansējums]