Jūs atrodaties šeit

2 Kas ir energoefektivitātes pakalpojuma līgums?

[Lejupielādēt nodaļu]

 

Energoefektivitātes pakalpojuma līgumu slēgšana kopumā

Energoefektivitātes pakalpojuma līgums nozīmē nolīgt izpildītāju (energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju - ESKO) ar mērķi uzlabot energoefektivitāti Jūsu ēkā ar garantētu enerģijas ietaupījumu, kas sedz visus (vai daļu) atjaunošanas darbiem nepieciešamos ieguldījumus. Saskaņā ar šo līguma formu ESKO veic Jūsu ēkas izpēti, novērtē enerģijas ietaupījuma līmeni un tad piedāvā īstenot projektu. Energoefektivitātes pakalpojuma līguma darbības laikā Jūs ievērojami mazāk tērēsiet siltumenerģiju. Energoefektivitātes pakalpojuma līguma priekšrocība ir tā, ka ESKO garantē Jums enerģijas ietaupījumu, tāpēc Jūs šo zemāko siltumenerģijas patēriņu varat uzskatīt par pašsaprotamu. Ja ietaupījums netiks panākts, ESKO atmaksās Jums nepanākto ietaupījumu un veiks arī darbības, lai par saviem līdzekļiem novērstu problēmu un prognozētos ietaupījumus panāktu.

Vienlaikus energoefektivitātes pakalpojuma līgumā ir skaidri norādīti visi maksājumi, kas ietver atjaunošanas darbu investīcijas, projekta finansējuma izmaksas un arī kompensācija par Jūsu ēkā īstenoto pasākumu ekspluatāciju un apkopi.

Galvenie raksturlielumi

Energoefektivitātes pakalpojuma līguma galvenie raksturlielumi ir šādi:

 • Pabeigts pakalpojums: ESKO sniedz Jums visus pakalpojumus, kas nepieciešami, lai Jūsu ēku visaptveroši atjaunotu, sākot ar sākotnējo energoauditu un inženiertehnisko novērtējumu un beidzot ar ekspluatāciju, apkopi, enerģijas ietaupījuma mērījumiem un pārbaudi. Viss vienkopus.
 • Nav nepieciešams sākuma kapitāls: ieguldījumi Jūsu ēkas atjaunošanā tiek atmaksāti no enerģijas ietaupījuma un saistītajiem finanšu ietaupījumiem, tāpēc Jums nav jāveic avansa maksājums. ESKO nodrošinās nepieciešamos kapitālieguldījumus, izmantojot pieejamās subsīdijas, komercbanku vai citu specializēto finansētāju vai ieguldītāju finansējumu.
 • Riski ir samazināti līdz minimumam: ESKO uzņemas līgumā atrunātos projekta īstenošanas riskus. Tas ir ļoti būtisks aspekts. Ja izmaksu aprēķini ir nepareizi, šo risku uzņemas ESKO.
 • Garantētais enerģijas ietaupījums: ESKO garantē līgumā atrunātā ietaupījumu līmeņa sasniegšanu, un tā pienākums ir kompensēt nesasniegtos ietaupījumus. Enerģijas ietaupījumu nosaka atrunātā mērījumu un verifikācijas protokolā visam energoefektivitātes pakalpojuma līguma darbības laikam.
 • Veiktspējas un rezultātu kvalitāte: energoefektivitātes pakalpojuma līguma metodoloģija ir vērsta uz rezultātiem, nodrošinot veiktspēju un rezultātus.

Ko Jūs iegūsiet

Tas, ko Jūs iegūsiet no energoefektivitātes pakalpojuma līguma, ir aprakstīts līguma sadaļā “Līguma vispārīgie nosacījumi”. Parakstot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, atbilstoši rokasgrāmatā piedāvātajam līguma variantam, Jūs nolīgsiet uzņēmumu, kas spēj noorganizēt Jūsu ēkas atjaunošanas darbu inženiertehniskos risinājumus, iepirkumus, piegādes, būvniecību un uzstādīšanu, ieregulēšanu, nodošanu ekspluatācijā un finansējumu. Katrs no šiem soļiem ir būtisks projekta posms:

 • Inženiertehniskie risinājumi: ietver visas tehniskās dokumentācijas un projekta dokumentācijas sagatavošanu Jūsu ēkas atjaunošanai. Šajā posmā tiek veikts energoaudits, ēkas tehniskā apsekošana, sagatavots būvprojekts un tehniskie projekti apkures, ventilācijas un karstā ūdens sistēmām. Visas šīs darbības jāveic sertificētiem speciālistiem un inženieriem.
 • Iepirkumi: ietver būvuzņēmumu un montāžas uzņēmumu atlasi un iekārtu, materiālu un pakalpojumu iepirkumu (piemēram, projekta uzraudzībai, saskaņošanai un vadībai).
 • Būvniecība un iekārtu uzstādīšana: ietver faktiskos būvdarbus un dažādu iekārtu uzstādīšanas darbus; šajā projekta posmā plānotie pasākumi tiek īstenoti saskaņā ar projektu.
 • Ieregulēšana un nodošana ekspluatācijā: šie ir projekta noslēguma posmi, kad uzstādītās iekārtas un sistēmas tiek pārbaudītas un noregulētas (piemēram, veikta spiediena pārbaude apkures un karstā ūdens sistēmās). Projekts tiek nodots Jums un Jūs saņemat visu dokumentu kopijas un atbildīgās pašvaldības institūcijas izdotu aktu par ēkas nodošanu ekspluatācijā.
 • Finansējums: ietver plāna izstrādi nolūkā pilnībā finansēt Jūsu ēkas atjaunošanas projektu. Balstoties uz šajā rokasgrāmatā piedāvāto shēmu, finansējumu pilnībā (100%) nodrošina ESKO. ESKO nodrošina subsīdiju izmantošanu, slēdz darījumus ar komercbankām par apgrozāmā kapitāla aizdevumiem un patur tiesības pārfinansēt Jūsu ēkā veiktos ieguldījumus, izmantojot specializētus finansējuma instrumentus, piemēram, Latvijas-Baltijas energoefektivitātes fonds.

Papildus iepriekšminētajam, Jūs saņemsiet ļoti nozīmīgas līgumiskas garantijas uz visu energoefektivitātes pakalpojuma līguma darbības laiku:

 • Garantēts enerģijas ietaupījums: ESKO garantē noteiktu enerģijas ietaupījumu līmeni salīdzinājumā ar iepriekš atrunātajiem klimatiskajiem apstākļiem un Jūsu ēkas enerģijas patēriņu (sākotnējie rādītāji).
 • Garantēti kvalitātes standarti: pasākumu kopums atbilst visaptverošai atjaunošanai un visi nepieciešamie darbi ir veikti līdz to pabeigšanai.
 • Garantēti komforta standarti: ESKO skaidri atrunā iekštelpu temperatūru līmeņus, karstā ūdens piegādes temperatūru un atbilstošu iekštelpu gaisa kvalitāti.
 • Garantēti apkopes standarti: detalizētas apkopes plāns ir daļa no energoefektivitātes pakalpojuma līguma, kas nodrošina, lai atjaunošanas projekta ietvaros veiktie darbi tiktu atbilstoši ekspluatēti un apsaimniekoti visā energoefektivitātes pakalpojuma līguma darbības laikā.
 • Energoapgāde: ESKO veicina pietiekamu un efektīvu ēkas energoapgādi.

Cik Jūs maksāsiet

Pirms atjaunošanas

Šobrīd pirms ēkas atjaunošanas Jūs katru mēnesi jau maksājat par vairākiem pakalpojumiem. Šie pakalpojumi ir ļoti būtiski un nepieciešami Jūsu ēkas izmantošanai, ekspluatācijai un apsaimniekošanai. Katru mēnesi Jūs saņemat rēķinu no Jūsu ēkas apsaimniekošanas uzņēmuma vai kooperatīva/biedrības, kurā ietverti tādi izdevumi kā apsaimniekošanas maksa, atkritumu izvešana, neatliekamie remontdarbi un apkure.

Viena gada laikā Jūs saņemat 12 rēķinus. Katru mēnesi summa atšķiras, lielākoties apkures maksājuma dēļ, kas ziemā ir ļoti lieli, rudenī un pavasarī zemāki, bet vasarā vispār nav.

Energoefektivitātes pakalpojuma līgums ietekmē veidu un summu, ko Jūs maksāsiet par:

 • apkuri,
 • karsto ūdeni un
 • cirkulācijas zudumiem.

Pēc vispatverošanas atjaunošanas Jūsu ēkas izdevumi par neatliekamiem remontdarbiem krasi samazināsies. Vairs nebūs tekoša jumta, cauruļvadu noplūžu un tamlīdzīgas problēmas. Neskatoties uz to, Jūs varat un Jūsu ēkai arī vajadzētu uzturēt ēkas apsaimniekošanas rezerves fondu un ievākt naudu turpmākiem ieguldījumiem Jūsu ēkā (piemēram, jaunam liftam, bērnu rotaļlaukumam vai velosipēdu novietnei). No otras puses, arī pēc atjaunošanas Jūs vēl aizvien maksāsiet par ēkas apsaimniekošanu, atkritumu izvešanu, ūdeni un kanalizāciju, kā arī par koplietošanas telpu elektroenerģijas patēriņu.

Pēc ēkas atjaunošanas, kas īstenota ar energoefektivitātes pakalpojuma līgumu

Kad Jūs parakstīsiet energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, ESKO atjaunos Jūsu ēku un sniegs arī garantijas. Tomēr ESKO tāpat ir jāatmaksā Jūsu ēkas atjaunošanā veiktās investīcijas un jāsaņem taisnīga atlīdzība par saviem pakalpojumiem: tas ir tas, ko dēvē par energoefektivitātes pakalpojuma līguma līgumcenu, kas tiek izteikta konkrētos maksājumos, kas Jums būs turpmāk jāmaksā ESKO:

 • Maksa par enerģiju: šajā maksā ir ietvertas apkures un cirkulācijas zudumu izmaksas. Summa nu būs daudz mazāka nekā pirms ēkas atjaunošanas, jo ESKO būs ieguldījis daudz darba, lai samazinātu enerģijas patēriņu. Visbūtiskākais ir tas, ka Jūs saņemsiet garantiju, ka ESKO atmaksās Jums daļu no Maksas par enerģiju, ja apsolītais ietaupījums netiks panākts. Enerģijas ietaupījums tiek mērīts un pārbaudīts katru gadu.
 • Maksa par atjaunošanu: šī maksa ietver atjaunošanas darbus, ieskaitot, piemēram, inženiertehniskās, būvniecības, montāžas, projekta vadības un finansējuma izmaksas.
 • Ekspluatācijas un apsaimniekošanas maksa: šī maksa sedz izmaksas, kas ESKO radīsies par atjaunošanas darbu ekspluatāciju un apsaimniekošanu energoefektivitātes pakalpojuma līguma darbības laikā. Piemēram, ventilācijas sistēmas filtru nomaiņai vai fasādes krāsojuma atjaunošanai.

Piedāvātajā energoefektivitātes pakalpojuma līgumā ir arī divas būtiskas izmaiņas:

 • Karstais ūdens: energoefektivitātes pakalpojuma līgumā maksa par karsto ūdeni tiek iekasēta atbilstoši faktiskajām izmaksām, kas sedz karstā ūdens uzsildīšanu, kamēr šobrīd Latvijā tiek izmantotas dažādas metodikas, lai segtu apkures, karstā ūdens un cirkulācijas zudumu izmaksas. Citiem vārdiem runājot, vairumā gadījumu par karsto ūdeni Jums būs jāmaksā mazāk.
 • Izlīdzinātie maksājumi: Jūs, visticamāk, šobrīd maksājat lielus rēķinus ziemā, bet mazus - vasarā, lai gan alga Jums visu gadu ir vienāda. Energoefektivitātes pakalpojuma līguma priekšrocība ir tāda, ka rēķini Jums visu gadu būs vienādi. Bilances aprēķini tiek veikti gada beigās.

Viena gada laikā Jūs saņemsiet 12 rēķinus, kas nu būs visi vienādi. Gada kopējās izmaksas pirms un pēc renovācijas nav būtiski mainījušas. Tomēr tas ir saistīts ar investīcijām, kas veiktas Jūsu ēkas atjaunošanas darbos, un siltumenerģijas tarifiem Jūsu pilsētā. Ļoti sliktā tehniskā stāvoklī esošās ēkās Maksa par atjaunošanu var vēl vairāk palielināt maksājumus.

No otras puses, esošie siltumenerģijas tarifi ir ļoti zemi, pateicoties zemajām naftas un dabas gāzes patēriņa cenām (2016. gada aprīlī). Energoefektivitātes pakalpojuma līguma īstenošana pasargās Jūs no svārstībām un iespējama krasa siltumenerģijas cenas pieauguma nākotnē.

Kas attiecas uz energoefektivitātes pakalpojuma līgumā ietvertajām maksām, lūdzam ievērot, ka Maksa par atjaunošanu ir piesaistīta EURIBOR, kas ir Centrālās bankas noteikta procentu likme. Šī likme atspoguļo naudas izmaksas un ir piesaistīta investīcijām, kas tika veiktas Jūsu ēkā. ESKO nekādā veidā nevar ietekmēt šo rādītāju. Arī Ekspluatācijas un apsaimniekošanas maksa tiek katru gadu pārskatīta. Pārrēķinā tiek ņemts vērā, ka ar laiku palielinās arī algas un rezerves daļu izmaksas.

 

[Kas ir visaptveroša ēkas atjaunošana?]                         [Atpakaļ]                         [Energoefektivitātes pakalpojuma līguma piedāvājumi]