Jūs atrodaties šeit

Biežāk uzdotie jautājumi

Biežāk uzdotie jautājumi (14)

ESKO ir juridiska persona, kas nodrošina daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu, izmantojot Energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC). Visumā ikviena sabiedrība, tai skaitā ēku apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu uzņēmumi, kas izmanto EPC, tiek uzskatīta par ESKO.

Energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs atjaunošanas projekta sagatavošanas un ieviešanas laikā uzņemas visus tehniskos, ekonomiskos un juridiskos riskus. ESKO galvenais uzdevums ir nodrošināt EPC noteiktās garantijas (komforta standartus, enerģijas ietaupījumu, kvalitātes standartus, apkopes standartus) visā līguma darbības laikā.

EPC ir līgums starp juridisku personu – energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju (ESKO) un Jums – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājiem. EPC nozīmē nolīgt izpildītāju – ESKO ar mērķi uzlabot daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitāti un sasniegt noteiktu siltumenerģijas ietaupījumu, kas sedz visus, vai daļu atjaunošanas darbiem nepieciešamos ieguldījumus. Saskaņā ar šo līguma formu, ESKO veic Jūsu ēkas izpēti, novērtē enerģijas ietaupījuma līmeni un tad piedāvā īstenot atjaunošanas projektu. Izmantojot EPC, ieguldījumi ēkas atjaunošanā tiek atmaksāti no enerģijas ietaupījuma un saistītajiem finanšu ietaupījumiem, tāpēc nav nepieciešams veikt avansa maksājumu.

EPC ir iekļauta informācija par garantijām (garantēts enerģijas ietaupījums, garantēti kvalitātes standarti, garantēti komforta standarti, garantēti apkopes standarti), kādas ESKO Jums jānodrošina visā līguma darbības laikā. Vienlaikus EPC ir skaidri norādīti visi maksājumi, kas ietver atjaunošanas darbu investīcijas, projekta finansējuma izmaksas un arī kompensāciju par īstenoto pasākumu ekspluatāciju un apkopi, kā arī šo maksājumu veikšanas kārtību.

Kopumā, pēc EPC parakstīšanas, ESKO uzņemas visus tehniskos, ekonomiskos un juridiskos riskus. Galvenais EPC mērķis ir Jums nodrošināt, ka enerģijas ietaupījumi, kvalitātes, komforta un apkopes standarti tiek ievēroti visā EPC darbības laikā, un aizsargāt Jūs, ja standarti netiek ievēroti.

Sīkāku informāciju par EPC varat iegūt šeit.

Atjaunošanas laikā tiek veikta visaptveroša Jūsu daudzdzīvokļu ēkas atjaunošana. Visaptveroša atjaunošana nozīmē, ka Jūsu ēkā tiek veikti pasākumi enerģijas patēriņa samazināšanai (ārsienu, bēniņu, pagrabu siltināšana, siltumapgādes un karstā ūdens cauruļu nomaiņa un siltināšana, arī logu un ārdurvju nomaiņa), gan pasākumi, kuros uzlabotas ēkas konstrukcijas (ārsienu nostiprināšana un remonts, ventilācijas sistēmas remonts vai pārbūve). Visiem Jūsu ēkā veiktajiem darbiem ir jāatbilst likumdošanā noteiktajām prasībām (nodrošināta minimālā gaisa apmaiņas kārta, nav pārsniegts maksimālais būvelementa siltuma caurlaidības koeficients utt.).

Jāņem vērā, ka ekonomiski izdevīgāk un tehniski vieglāk ir veikt visus ēkas remontdarbus vienlaicīgi, jo pie zemākām izmaksām ir iespējams iegūt vislabākos rezultātus un lielākos enerģijas ietaupījumus, nekā visus remontdarbus veicot atsevišķi.

Sīkāku informāciju par to, kas ir visaptveroša daudzdzīvokļu ēkas atjaunošana, var iegūt šeit.

 

Izvēloties slēgt Energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC), Jums nebūs nepieciešams uzņemties kredītsaistības. Atjaunošanas projektu īsteno un apmaksā energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs (ESKO). ESKO nodrošinās nepieciešamos kapitālieguldījumus, izmantojot pieejamās subsīdijas, komercbanku vai citu specializēto finansētāju vai ieguldītāju finansējumu. Ieguldījumi daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanā tiek atmaksāti no enerģijas ietaupījuma un saistītajiem finanšu ietaupījumiem.

Pēc ēkas atjaunošanas, kas īstenota noslēdzot Energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC), mainīsies norēķinu kārtība par apkuri un karstā ūdens cirkulācijas zudumiem (ja Jūsu mājai tiek nodrošināta centralizēta karstā ūdens apgāde). Šo maksājumu vietā rēķinā parādīsies maksa par enerģiju, par mājas atjaunošanu, arī ekspluatācijas un apsaimniekošanas maksa.

Maksā par enerģiju ietvertas apkures un karstā ūdens cirkulācijas zudumu izmaksas. Šo maksājumu veido faktiskais siltumenerģijas patēriņš pēc atjaunošanas un siltumenerģijas tarifs.

Maksā par mājas atjaunošanu ietvertas investīcijas Jūsu ēkas atjaunošanai (inženiertehniskās, būvniecības, montāžas, projekta vadības un finansējuma izmaksas, un kredīta procentu likme starpbanku tirgū – EURIBOR), no kurām atņemtas subsīdijas (grants no esošās daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas atbalsta programmas). Šis maksājums tiek sadalīts uz visu EPC darbības laiku.

Ekspluatācijas un apsaimniekošanas maksu veido izmaksas, kas radīsies par atjaunošanas darbu ekspluatāciju un apsaimniekošanu EPC darbības laikā, piemēram, izmaksas apkures sistēmas siltummaiņu tīrīšanai, ventilācijas sistēmas filtru nomaiņai vai fasādes krāsojuma atjaunošanai, un inflācijas rādītājs Latvijā. Šis maksājums tiek sadalīts uz visu EPC darbības laiku.

Veicot ēkas energoauditu, tiek noteikts siltumenerģijas un karstā ūdens (ja Jūsu mājai tiek nodrošināta centralizēta karstā ūdens apgāde) patēriņš, vidējā āra gaisa un iekštelpu temperatūra, kā arī apkures pieslēgšanas un atslēgšanas datumi pēdējos 3 līdz 5 gados. Aprēķinu ceļā, ņemot vērā āra gaisa un iekštelpu temperatūras, apkures pieslēgšanas un atslēgšanas datumus, noteikts Jūsu ēkas vidējais siltumenerģijas patēriņš šajos gados – bāzes līnija. Bāzes līnija (vidējais siltumenerģijas patēriņš pēdējos 3 līdz 5 gados) parāda, cik daudz siltumenerģijas Jūsu ēka patērētu, ja tai nebūtu veikta atjaunošana. Pareizinot bāzes līniju ar siltumenerģijas tarifu tiek iegūta summa, kuru iedzīvotāji maksātu, ja ēkā nebūtu veikta visaptveroša atjaunošana. Maksājumi par enerģiju, par atjaunošanu un par ekspluatāciju un apsaimniekošanu pēc ēkas atjaunošanas, ņemot vērā bāzes gada āra gaisa un iekštelpu temperatūras, apkures pieslēgšanas un atslēgšanas datumus, nedrīkst būtiski pārsniegt šo summu.

 

ESKO daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanā iegulda savas investīcijas, lai Jums nebūtu jāuzņemas kredītsaistības. Energoefektivitātes pakalpojuma līguma (EPC) darbības laikā Jūsu rēķinā parādās maksa par atjaunošanu (ietver investīcijas ēkas atjaunošanai, piemēram, inženiertehniskās, būvniecības, montāžas, projekta vadības un finansējuma izmaksas), ekspluatācijas un apsaimniekošanas maksa (ietver izmaksas, kas ESKO radīsies par atjaunošanas darbu ekspluatāciju un apsaimniekošanu, piemēram, izmaksas apkures sistēmas siltummaiņu tīrīšanai, ventilācijas sistēmas filtru nomaiņai vai fasādes krāsojuma atjaunošanai). Ar šo maksājumu palīdzību ESKO saņem atlīdzību par saviem pakalpojumiem un var atmaksāt no bankas paņemto aizņēmumu. Tomēr šie maksājumi, kopā ar maksājumiem par patērēto siltumenerģiju, nedrīkst būt būtiski lielāki kā maksājumi, kurus Jūs maksātu par patērēto siltumenerģiju, ja nebūtu veikta daudzdzīvokļu ēkas atjaunošana (ņemot vērā āra gaisa un iekštelpu temperatūras, apkures pieslēgšanas un atslēgšanas datumus). Tādā veidā Jums tiek nodrošināti samērīgi maksājumi visā EPC darbības laikā. Vienīgais veids, kā ESKO var nopelnīt vairāk, ir veikt pēc iespējas kvalitatīvāku daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanu. Tas nozīmē, ka Jūs saņemat augstas kvalitātes pakalpojumu.

EPC tiek slēgts starp energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju (ESKO) un ēkas dzīvokļu īpašnieku kopību. Atbilstoši likumā „Dzīvokļa īpašuma likums” un AS "Attīstības finanšu institūcijas Altum" daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā noteiktajam tiek sasaukta Jūsu ēkas dzīvokļu īpašnieku kopsapulce. Tās laikā tiek balsots par EPC projekta īstenošanu, kā arī izvirzīta pilnvarotā persona EPC parakstīšanai visas ēkas dzīvokļu īpašnieku vārdā. Kopsapulcē izskatītais lēmums tiek pieņemts, ja "par" nobalsojušo dzīvokļu īpašnieku skaits pārstāv vairāk nekā 2/3 no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem. Balsstiesības kopsapulcē ir dzīvokļa īpašniekam – Zemesgrāmatā noradītajai personai.

Ja Jūsu māja nav pieslēgta centralizētajai siltumapgādei, bet tajā ir lokālais siltumapgādes avots (piemēram, gāzes vai granulu katls), un ir pieejami kurināmā patēriņa dati (minimums vismaz par pēdējiem 3 gadiem), tad māja var izmantot EPC. Šajā gadījumā enerģijas auditā būs jāveic papildus aprēķini, lai noteiktu siltumapgādes avota efektivitāti.

Ja Jūsu mājā ir lokāls siltumapgādes avots, bet nav pieejami kurināmā patēriņa dati, māja nevar izmantot EPC. Tas ir tāpēc, ka nebūs iespējams aprēķināt enerģijas patēriņa datus pirms mājas atjaunošanas, un noteikt enerģijas patēriņa samazinājumu pēc atjaunošanas. Šajā gadījumā pirmais solis ir uzsākt kurināmā patēriņa uzskaiti.

Ja Jūsu mājā katrā dzīvoklī ir savs siltumapgādes avots (piemēram, gāzes katls vai krāsns), māja nevar izmantot EPC. Šajā gadījumā ēkai būs grūti vai pat neiespējami aprēķināt enerģijas patēriņa datus pirms ēkas atjaunošanas, un noteikt enerģijas patēriņa samazinājumu pēc atjaunošanas.

Šobrīd nav pieejams EPC privātmāju atjaunošanai.

EPC priekšrocības:

  • Atjaunošanas projekta sagatavošanas un ieviešanas darbus un riskus uzņemas energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs (ESKO);
  • ESKO nodrošina ēkas atjaunošanai nepieciešamos kapitālieguldījumus;
  • Dzīvokļu īpašniekiem pirms darbu pabeigšanas nekas nav jāmaksā un nav jāņem aizņēmums bankā;
  • Visu EPC darbības laiku dzīvokļu īpašniekiem ir nodrošinātas līgumiskas garantijas;
  • Prognozējami un skaidri norādīti maksājumi visā EPC darbības laikā;
  • Mājoklis tiek saglabāts uz nākamajiem 30 un vairāk gadiem;
  • Apsaimniekošanas izmaksu samazināšanās;
  • Sakopta vide un uzlabota dzīves kvalitāte;
  • Dzīvokļa tirgus vērtības pieaugums par vismaz 10-20%;
  • Pēc EPC termiņa beigām, maksāts tikai par patērēto enerģiju.

Sīkāku informāciju par EPC varat iegūt šeit.

Apsaimniekošanas maksa ir samazināta, jo ēkas atjaunošanas laikā uzstādītas jaunas iekārtas, un visi svarīgākie un nepieciešamākie darbi Jūsu ēkā ir paveikti, bet pēc ēkas atjaunošanas tiks veikta pilnvērtīga ēkas apsaimniekošana. Protams, viens no iemesliem, kāpēc apsaimniekošana samazinās, ir tāds, ka ir uzstādītas jaunas un kvalitatīvas iekārtas. Bet pats svarīgākais iemesls ir tas, ka tā vietā, lai tērētu naudu kad problēma ir parādījusies, energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs (ESKO) neļauj problēmām parādīties vispār, apsaimniekojot Jūsu ēku un tajā esošās iekārtas. Piemēram, ESKO negaidīs, kamēr siltumapgādes sistēmas siltummainis nestrādās. Tā vietā Jūsu izvēlētais ESKO veiks regulāru siltummaiņa apkopi atbilstoši ražotāja rekomendācijām. Šis plāns ir daļa no Jūsu energoefektivitātes pakalpojuma līguma (EPC) un Jūs varat būt droši, ka ESKO tam sekos.

Sadaļas visiem EPC ir vienādas. Vienādi ir arī EPC pamatprincipi – nodrošināt garantijas (siltumenerģijas ietaupījumu, kvalitātes, komforta un apkopes standartus), sniegt pabeigtu pakalpojumu (energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs – ESKO sniedz visus pakalpojumus, kas nepieciešami, lai ēku visaptveroši atjaunotu) un samazināt riskus daudzdzīvokļu ēkas iedzīvotājiem. Atšķirības ir tikai EPC iekļauto pasākumu apjomā, kuri tiks veikti katrai ēkai tās atjaunošanas un ekspluatācijas laikā.

Sīkāku informāciju par EPC var uzzināt šeit.

Finansējums ir pieejams arī kultūrvēsturiski vērtīgu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanai. Bet ir jāņem vērā, ja uz Jūsu ēku attiecas likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" noteikumi, tad atjaunošanas laikā nedrīkst veikt pasākumus, kuri var mainīt mājas izskatu (piemēram, ārsienu siltināšana no ārpuses). Izņēmuma gadījums ir tad, ja ir iegūta Kultūras ministrijas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja.

LABEEF ir fonds, kura galvenais mērķis ir nodrošināt energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējiem (ESKO) nepieciešamo finansējumu. Pārliecinājies, ka ESKO ir pienācīgi veicis darbus un sasniedzis mērķus, fonds nopērk tā nākotnes ieņēmumus, lai ESKO varētu īstenot citus Energoefektivitātes pakalpojuma līguma (EPC) projektus. Fonds darbojas saskaņā ar vadlīnijām, kuru ietvaros finansējuma piesaiste notiek atklāti un standartizēti, tādā veidā samazinot kopējās darījumu veikšanas izmaksas.

Sīkāka informācijas par LABEEF ir pieejama šeit.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Neatradāt, ko meklējāt?