Jūs atrodaties šeit

Biežāk uzdotie jautājumi

Biežāk uzdotie jautājumi (14)

ESKO ir juridiska persona, kas nodrošina daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu, izmantojot Energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC). Būtībā ikvienu uzņēmumu, tai skaitā ēku apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu uzņēmumu, kas sniedz energoefektivitātes pakalpojumus, var uzskatīt par ESKO.

ESKO ēkas atjaunošanas projekta sagatavošanas un ieviešanas laikā uzņemas visus tehniskos, ekonomiskos un juridiskos riskus. ESKO galvenais uzdevums ir nodrošināt visā līguma darbības laikā EPC noteiktās garantijas (komforta standartus, enerģijas ietaupījumu, kvalitātes standartus, apkopes standartus).

EPC ir līgums starp juridisku personu – energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju (ESKO) un  daudzdzīvokļu ēkas iedzīvotājiem. EPC nozīmē nolīgt izpildītāju – ESKO- ar mērķi uzlabot daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitāti un sasniegt noteiktu siltumenerģijas ietaupījumu. Savukārt, no ietaupītās siltumenerģijas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem sedz daļu no atjaunošanas darbiem nepieciešamajiem ieguldījumiem. Saskaņā ar šo līgumu, ESKO veic ēkas izpēti, novērtē enerģijas ietaupījuma līmeni un tad piedāvā īstenot atjaunošanas projektu. Izmantojot EPC, ieguldījumi ēkas atjaunošanā tiek atmaksāti no enerģijas ietaupījuma un saistītajiem finanšu ietaupījumiem, tāpēc nav nepieciešams veikt avansa maksājumu.

EPC ir iekļauta informācija par garantijām (garantēts enerģijas ietaupījums, garantēti kvalitātes standarti, garantēti komforta standarti, garantēti apkopes standarti), kādas ESKO jānodrošina visā līguma darbības laikā. Vienlaikus EPC ir skaidri norādīti visi maksājumi, kas ietver maksu par ēkas atjaunošanu, projekta finansējuma izmaksas un arī īstenoto pasākumu ekspluatācijas un apkopes izmaksas, kā arī šo maksājumu veikšanas kārtību.

Kopumā, pēc EPC parakstīšanas, ESKO uzņemas visus tehniskos, ekonomiskos un juridiskos riskus. Galvenais EPC mērķis ir nodrošināt, ka enerģijas ietaupījumi, kvalitātes, komforta un apkopes standarti tiek ievēroti un nodrošināti visā EPC darbības laikā.

Sīkāku informāciju par EPC varat iegūt šeit.

Atjaunošanas laikā tiek veikta visaptveroša daudzdzīvokļu ēkas atjaunošana. Tas nozīmē, ka ēkā tiek veikti pasākumi enerģijas patēriņa samazināšanai (piem., ārsienu, bēniņu, pagrabu siltināšana, siltumapgādes un karstā ūdens cauruļu nomaiņa un siltināšana, arī logu un ārdurvju nomaiņa), gan pasākumi ēkas konstrukciju uzlabošanai (piem., ārsienu nostiprināšana un remonts, ventilācijas sistēmas remonts vai pārbūve). Visiem ēkā veiktajiem darbiem ir jāatbilst likumdošanā noteiktajām prasībām (nodrošināta minimālā gaisa apmaiņas kārta, nav pārsniegts maksimālais būvelementa siltuma caurlaidības koeficients utt.).

Jāņem vērā, ka ekonomiski izdevīgāk un tehniski vieglāk ir veikt visus ēkas remontdarbus vienlaicīgi, tādējādi iegūstot vislabākos rezultātus un lielākos enerģijas ietaupījumus, nekā visus remontdarbus veicot atsevišķi.

Sīkāku informāciju par to, kas ir visaptveroša daudzdzīvokļu ēkas atjaunošana, var iegūt šeit.

 

Izvēloties slēgt Energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC), atjaunošanas projektu īsteno un apmaksā energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs (ESKO). ESKO nodrošinās nepieciešamos kapitālieguldījumus, izmantojot pieejamās subsīdijas, komercbanku vai citu finansējumu. Ieguldījumi daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanā tiek daļēji atmaksāti no ietaupītās siltumenerģijas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem.

Pēc ēkas atjaunošanas, kas īstenota noslēdzot Energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC), mainīsies norēķinu kārtība par apkuri un karstā ūdens cirkulācijas zudumiem (ja mājai tiek nodrošināta centralizēta karstā ūdens apgāde). Šo maksājumu vietā rēķinā parādīsies maksa par enerģiju, maksa par ēkas atjaunošanu, arī ekspluatācijas un apsaimniekošanas maksa.

Maksā par enerģiju ietvertas apkures un karstā ūdens cirkulācijas zudumu izmaksas. Šo maksājumu veido faktiskais siltumenerģijas patēriņš pēc atjaunošanas un siltumenerģijas tarifs.

Maksā par mājas atjaunošanu ietvertas investīcijas ēkas atjaunošanā (inženiertehniskās, būvniecības, montāžas, projekta vadības un finansējuma izmaksas, un kredīta procentu likme starpbanku tirgū – EURIBOR), no kurām atņemtas subsīdijas (grants no esošās Altum daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes programmas). Šis maksājums tiek sadalīts uz visu EPC darbības laiku.

Ekspluatācijas un apsaimniekošanas maksu veido izmaksas, kas radīsies par atjaunošanas darbu ekspluatāciju un apsaimniekošanu EPC darbības laikā, piemēram, izmaksas apkures sistēmas siltummaiņu tīrīšanai, ventilācijas sistēmas filtru nomaiņai vai fasādes krāsojuma atjaunošanai, un inflācijas rādītājs Latvijā. Šis maksājums tiek sadalīts uz visu EPC darbības laiku.

Veicot ēkas energoauditu, nosaka siltumenerģijas un karstā ūdens (ja mājai tiek nodrošināta centralizēta karstā ūdens apgāde) patēriņu, vidējā āra gaisa un iekštelpu temperatūru, kā arī apkures pieslēgšanas un atslēgšanas datumus pēdējos 3 līdz 5 gados. Aprēķinu ceļā, ņemot vērā āra gaisa un iekštelpu temperatūras, apkures pieslēgšanas un atslēgšanas datumus, nosaka ēkas vidējo siltumenerģijas patēriņu šajos gados – bāzes līniju. Bāzes līnija parāda, cik daudz siltumenerģijas ēka patērētu, ja tai nebūtu veikta atjaunošana. Pareizinot bāzes līniju ar siltumenerģijas tarifu iegūst summu, kuru iedzīvotāji maksātu, ja ēkā nebūtu veikta visaptveroša atjaunošana. Maksājumi par enerģiju, par atjaunošanu un par ekspluatāciju un apsaimniekošanu pēc ēkas atjaunošanas, ņemot vērā bāzes gada āra gaisa un iekštelpu temperatūras, apkures pieslēgšanas un atslēgšanas datumus, nedrīkst būtiski pārsniegt šo summu.

 

ESKO daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanā iegulda savus līdzekļus. Energoefektivitātes pakalpojuma līguma (EPC) darbības laikā ikmēneša rēķinā iedzīvotājiem parādās maksa par atjaunošanu (ietver investīcijas ēkas atjaunošanai, piemēram, inženiertehniskās, būvniecības, montāžas, projekta vadības un finansējuma izmaksas), ekspluatācijas un apsaimniekošanas maksa (ietver izmaksas, kas ESKO radīsies par atjaunošanas darbu ekspluatāciju un apsaimniekošanu, piemēram, izmaksas apkures sistēmas siltummaiņu tīrīšanai, ventilācijas sistēmas filtru nomaiņai vai fasādes krāsojuma atjaunošanai). Ar šo maksājumu palīdzību ESKO saņem atlīdzību par saviem pakalpojumiem un var atmaksāt no bankas paņemto aizņēmumu. Tomēr šie maksājumi, kopā ar maksājumiem par patērēto siltumenerģiju, nedrīkst būt būtiski lielāki kā maksājumi, par patērēto siltumenerģiju, ja nebūtu veikta daudzdzīvokļu ēkas atjaunošana (ņemot vērā āra gaisa un iekštelpu temperatūras, apkures pieslēgšanas un atslēgšanas datumus). Tādā veidā iedzīvotājiem tiek nodrošināti samērīgi maksājumi visā EPC darbības laikā.

EPC tiek slēgts starp energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju (ESKO) un ēkas dzīvokļu īpašnieku kopību. Atbilstoši likumā „Dzīvokļa īpašuma likums” un AS "Attīstības finanšu institūcijas Altum" daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā noteiktajam tiek sasaukta Jūsu ēkas dzīvokļu īpašnieku kopsapulce. Tās laikā tiek balsots par EPC projekta īstenošanu, kā arī izvirzīta pilnvarotā persona EPC parakstīšanai visas ēkas dzīvokļu īpašnieku vārdā. Kopsapulcē izskatītais lēmums tiek pieņemts, ja "par" nobalsojušo dzīvokļu īpašnieku skaits pārstāv vairāk nekā 2/3 no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem. Balsstiesības kopsapulcē ir dzīvokļa īpašniekam – Zemesgrāmatā noradītajai personai.

Ja ēka nav pieslēgta centralizētajai siltumapgādei, bet tajā ir lokālais siltumapgādes avots (piemēram, gāzes vai granulu katls), un ir pieejami kurināmā patēriņa dati (minimums vismaz par pēdējiem 3 gadiem), tad dzīvokļu īpašnieki var izmantot EPC. Šajā gadījumā energoauditā būs jāveic papildus aprēķini, lai noteiktu siltumapgādes avota efektivitāti.

Ja mājā ir lokāls siltumapgādes avots, bet nav pieejami kurināmā patēriņa dati, EPC nav izmantojams. Tas ir tāpēc, ka nav iespējams aprēķināt enerģijas patēriņa datus pirms mājas atjaunošanas, un noteikt enerģijas patēriņa samazinājumu pēc atjaunošanas. Šajā gadījumā pirmais solis ir uzsākt kurināmā patēriņa uzskaiti.

Ja mājā katrā dzīvoklī ir savs siltumapgādes avots (piemēram, gāzes katls vai krāsns), EPC nav izmantojams. Šajā gadījumā ēkai būs grūti vai pat neiespējami aprēķināt enerģijas patēriņa datus pirms ēkas atjaunošanas, un noteikt enerģijas patēriņa samazinājumu pēc atjaunošanas.

EPC priekšrocības:

  • Atjaunošanas projekta sagatavošanas un ieviešanas darbus un riskus uzņemas energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs (ESKO);
  • ESKO nodrošina ēkas atjaunošanai nepieciešamos kapitālieguldījumus;
  • Visu EPC darbības laiku dzīvokļu īpašniekiem ir nodrošinātas līgumiskas garantijas;
  • Prognozējami un skaidri norādīti maksājumi visā EPC darbības laikā;
  • Mājoklis tiek saglabāts uz nākamajiem 30 un vairāk gadiem;
  • Apsaimniekošanas izmaksu samazināšanās;
  • Sakopta vide un uzlabota dzīves kvalitāte;
  • Dzīvokļa tirgus vērtības pieaugums par vismaz 10-20%;
  • Pēc EPC termiņa beigām, jāmaksā tikai par patērēto enerģiju.

Sīkāku informāciju par EPC varat iegūt šeit.

Apsaimniekošanas maksa samazināsies, jo ēkas atjaunošanas laikā tiks uzstādītas jaunas iekārtas un visi svarīgākie un nepieciešamākie darbi ēkā būs paveikti, bet pēc ēkas atjaunošanas tiks veikta pilnvērtīga ēkas apsaimniekošana. Tas nozīmē, ka tā vietā, lai tērētu naudu tad, kad problēma ēkā ir parādījusies, energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs (ESKO), apsaimniekojot ēku un tajā esošās iekārtas neļauj tām parādīties vispār. Piemēram, ESKO negaidīs, kamēr siltumapgādes sistēmas siltummainis vairs nestrādā. Tā vietā ESKO veiks regulāru siltummaiņa apkopi atbilstoši ražotāja rekomendācijām. Šie pienākumi ESKO ir noteikti energoefektivitātes pakalpojuma līgumā (EPC).

EPC saturs visiem ir vienāds. Vienādi ir arī EPC pamatprincipi – nodrošināt garantijas (siltumenerģijas ietaupījumu, kvalitātes, komforta un apkopes standartus), sniegt pilnīgu pakalpojumu (energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs – ESKO sniedz visus pakalpojumus, kas nepieciešami, lai ēku visaptveroši atjaunotu) un samazināt riskus daudzdzīvokļu ēkas iedzīvotājiem. Atšķirības ir tikai EPC iekļauto pasākumu apjomā, kuri tiks veikti katrai ēkai tās atjaunošanas un ekspluatācijas laikā.

Sīkāku informāciju par EPC var uzzināt šeit.

Finansējums ir pieejams arī tādu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanai, kuras ir kultūras pieminekļi, bet ir jāņem vērā, ka šādos gadījumos uz ēku attiecas likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" noteikumi. Tie nosaka, ka atjaunošanas laikā nedrīkst veikt pasākumus, kuri var mainīt mājas izskatu (piemēram, ārsienu siltināšana no ārpuses). Izņēmuma gadījums ir tad, ja ir iegūta Kultūras ministrijas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja.

LABEEF ir fonds, kura galvenais mērķis ir nodrošināt energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējiem (ESKO) nepieciešamo finansējumu. Pārliecinājies, ka ESKO ir pienācīgi veicis darbus un sasniedzis Energoefektivitātes pakalpojuma līgumā (EPC) noteiktos mērķus, fonds nopērk tā nākotnes ieņēmumus, lai ESKO varētu īstenot citus projektus. Fonds darbojas saskaņā ar vadlīnijām, kuras kalpo par pamatu, lai LABEEF izvērtētu finansējuma piešķiršanu konkrētiem ESKO.

Sīkāka informācijas par LABEEF ir pieejama šeit.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Neatradāt, ko meklējāt?