Biežāk uzdotie jautājumi

ESKO ir juridiska persona, kas nodrošina daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu, izmantojot Energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC). Būtībā ikvienu uzņēmumu, tai skaitā ēku apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu uzņēmumu, kas sniedz energoefektivitātes pakalpojumus, var uzskatīt par ESKO.

ESKO ēkas atjaunošanas projekta sagatavošanas un ieviešanas laikā uzņemas visus tehniskos, ekonomiskos un juridiskos riskus. ESKO galvenais uzdevums ir nodrošināt visā līguma darbības laikā EPC noteiktās garantijas (komforta standartus, enerģijas ietaupījumu, kvalitātes standartus, apkopes standartus).

Energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēja jeb ESKO loma ēku visaptverošā atjaunošanā ir ļoti būtiska. ESKO sniedz plašu ar energoefektivitāti saistītu pakalpojumu klāstu saskaņā ar Energoefektivitātes pakalpojumu līgumu jeb EPC. ESKO pakalpojumi ir saistīti ar visiem ēkas atjaunošanas projekta etapiem: sākot ar energoaudita veikšanu un tehniskās dokumentācijas izstrādi un beidzot ar īstenotā būvprojekta energoefektivitātes rādītāju analīzi un rezultātu monitoringu. ESKO garantē noteiktu enerģijas patēriņa samazinājumu ēkā, iekštelpu un karstā ūdens temperatūru, kvalitatīvi veiktus būvdarbus un regulāru ēkas apsekošanu un veikto investīciju apkopi visā līguma darbības laikā, lai tā arī pēc 15 vai 20 gadiem pēc atjaunošanas izskatītos kā jauna.

Sīkāku informāciju par ESKO varat iegūt šeit.

 

EPC ir līgums starp juridisku personu – energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju (ESKO) un ēkas īpašnieku. EPC nozīmē nolīgt izpildītāju ar mērķi uzlabot ēkas energoefektivitāti un sasniegt noteiktu siltumenerģijas ietaupījumu. Savukārt, no siltumenerģijas ietaupījuma rezultātā gūtajiem finanšu līdzekļiem var segt daļu no atjaunošanas darbu izmaksām. Saskaņā ar šo līgumu, ESKO veic ēkas izpēti, novērtē enerģijas ietaupījuma līmeni un tad piedāvā pasākumu plānu ēkas visaptverošai atjaunošanai un energoefektivitātes uzlabošanai.

Pēc EPC parakstīšanas ESKO galvenais uzdevums ir nodrošināt visā līguma darbības laikā EPC noteiktās garantijas – komforta standartus, enerģijas ietaupījumu, kvalitātes standartus, apkopes standartus.

Sīkāku informāciju par EPC varat iegūt šeit.

Atjaunošanas laikā tiek veikta visaptveroša ēkas atjaunošana. Tas nozīmē, ka ēkā tiek veikti pasākumi enerģijas patēriņa samazināšanai (piem., ārsienu, bēniņu, pagrabu siltināšana, siltumapgādes un karstā ūdens cauruļu nomaiņa un siltināšana, arī logu un ārdurvju nomaiņa), gan pasākumi ēkas konstrukciju uzlabošanai (piem., ārsienu nostiprināšana un remonts, ventilācijas sistēmas remonts vai pārbūve). Visiem ēkā veiktajiem darbiem ir jāatbilst likumdošanā noteiktajām prasībām (nodrošināta minimālā gaisa apmaiņas kārta, nav pārsniegts maksimālais būvelementa siltuma caurlaidības koeficients utt.).

Sīkāku informāciju par to, kas ir visaptveroša daudzdzīvokļu ēkas atjaunošana, var iegūt šeit.

Slēdzot Energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC), atjaunošanas projektu īsteno un apmaksā energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs (ESKO). ESKO nodrošinās nepieciešamos kapitālieguldījumus, izmantojot pieejamās subsīdijas, komercbanku vai citu finansējumu, savukārt, ēkas īpašnieks apņemas atmaksāt ESKO veiktās investīcijas. Daļu no investīcijām var atmaksāt no siltumenerģijas ietaupījuma rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem. Būtiski minēt, ka ēku īpašnieki var arī paši segt ēkas atjaunošanas darbu izmaksas un slēgt energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, tādējādi saņemot ilgtermiņa garantijas visām uzstādītajām iekārtām un materiāliem.

Pēc ēkas atjaunošanas, kas īstenota noslēdzot Energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC), mainīsies norēķinu kārtība par apkuri un karstā ūdens cirkulācijas zudumiem (ja mājai tiek nodrošināta centralizēta karstā ūdens apgāde). Šo maksājumu vietā rēķinā parādīsies maksa par enerģiju, maksa par ēkas atjaunošanu, arī ekspluatācijas un apsaimniekošanas maksa.

Maksā par enerģiju tiks ietvertas apkures un karstā ūdens cirkulācijas zudumu izmaksas. Šo maksājumu veido faktiskais siltumenerģijas patēriņš pēc atjaunošanas un siltumenerģijas tarifs.

Maksā par mājas atjaunošanu ietvertas investīcijas ēkas atjaunošanā (inženiertehniskās, būvniecības, montāžas, projekta vadības un finansējuma izmaksas, un kredīta procentu likme starpbanku tirgū – EURIBOR), no kurām atņemtas subsīdijas (grants no esošās Altum daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes programmas). Šis maksājums tiek sadalīts uz visu EPC darbības laiku.

Ekspluatācijas un apsaimniekošanas maksu veido izmaksas, kas radīsies par atjaunošanas darbu ekspluatāciju un apsaimniekošanu EPC darbības laikā, piemēram, izmaksas apkures sistēmas siltummaiņu tīrīšanai, ventilācijas sistēmas filtru nomaiņai vai fasādes krāsojuma atjaunošanai, un inflācijas rādītājs Latvijā. Šis maksājums tiek sadalīts uz visu EPC darbības laiku.

ESKO ēkas atjaunošanā iegulda savus līdzekļus. Energoefektivitātes pakalpojuma līguma (EPC) darbības laikā ikmēneša rēķinā ēkas īpašniekiem parādās maksa par atjaunošanu (ietver investīcijas ēkas atjaunošanai, piemēram, inženiertehniskās, būvniecības, montāžas, projekta vadības un finansējuma izmaksas), ekspluatācijas un apsaimniekošanas maksa (ietver izmaksas, kas ESKO radīsies par atjaunošanas darbu ekspluatāciju un apsaimniekošanu, piemēram, izmaksas apkures sistēmas siltummaiņu tīrīšanai, ventilācijas sistēmas filtru nomaiņai vai fasādes krāsojuma atjaunošanai).

EPC tiek slēgts starp energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju (ESKO) un ēkas īpašnieku.

Daudzdzīvokļu ēku gadījumā atbilstoši likumā „Dzīvokļa īpašuma likums” un AS “Attīstības finanšu institūcijas Altum” daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā noteiktajam tiek sasaukta ēkas dzīvokļu īpašnieku kopsapulce. Tās laikā tiek balsots par EPC projekta īstenošanu, kā arī izvirzīta pilnvarotā persona EPC parakstīšanai visas ēkas dzīvokļu īpašnieku vārdā. Kopsapulcē izskatītais lēmums tiek pieņemts, ja “par” nobalsojušo dzīvokļu īpašnieku skaits pārstāv vairāk nekā 2/3 no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem. Balsstiesības kopsapulcē ir dzīvokļa īpašniekam – Zemesgrāmatā noradītajai personai.

Ja ēka nav pieslēgta centralizētajai siltumapgādei, bet tajā ir lokālais siltumapgādes avots (piemēram, gāzes vai granulu katls), un ir pieejami kurināmā patēriņa dati (minimums vismaz par pēdējiem 3 gadiem), tad dzīvokļu īpašnieki var izmantot EPC. Šajā gadījumā energoauditā būs jāveic papildus aprēķini, lai noteiktu siltumapgādes avota efektivitāti.

Ja mājā ir lokāls siltumapgādes avots, bet nav pieejami kurināmā patēriņa dati, EPC nav izmantojams. Tas ir tāpēc, ka nav iespējams aprēķināt enerģijas patēriņa datus pirms mājas atjaunošanas, un noteikt enerģijas patēriņa samazinājumu pēc atjaunošanas. Šajā gadījumā pirmais solis ir uzsākt kurināmā patēriņa uzskaiti.

Ja mājā katrā dzīvoklī ir savs siltumapgādes avots (piemēram, gāzes katls vai krāsns), EPC nav izmantojams. Šajā gadījumā ēkai būs grūti vai pat neiespējami aprēķināt enerģijas patēriņa datus pirms ēkas atjaunošanas, un noteikt enerģijas patēriņa samazinājumu pēc atjaunošanas.

EPC priekšrocības:

  • samazināsies enerģijas patēriņš – ēkas apkurināšanai nepieciešams mazāks enerģijas daudzums;
  • nodrošināta temperatūras kontrole – ikviens iedzīvotājs varēs kontrolēt temperatūru katrā dzīvokļa istabā;
  • uzlaboti dzīves apstākļi – garantēta iekštelpu gaisa kvalitāte un silts mājoklis jebkurā gadalaikā;
  • samazināti kapitālieguldījumi – energoefektīvai, kvalitatīvi nosiltinātai ēkai nav nepieciešami līdzekļi neplānotiem remontdarbiem;
  • tas ir gudrs lēmums nākotnei – visaptverošas ēkas atjaunošanas rezultātā jūsu dzīvokļa vērtība pieaugs par 20-30 procentiem.

Ēkas īpašnieki var vienoties ar ēkas apsaimniekotāju par apsaimniekošanas maksas samazinājumu, jo ēkas atjaunošanas laikā tiks uzstādītas jaunas iekārtas un visi svarīgākie un nepieciešamākie darbi ēkā būs paveikti, un energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs (ESKO) veiks šo darbu uzturēšanu visā energoefektivitātes pakalpojuma līguma (EPC) darbības laikā. Tas nozīmē, ka tā vietā, lai tērētu naudu tad, kad problēma ēkā ir parādījusies, ESKO, apsaimniekojot ēku un tajā esošās iekārtas, neļauj tām parādīties vispār. Piemēram, ESKO negaidīs, kamēr siltumapgādes sistēmas siltummainis vairs nestrādā. Tā vietā ESKO veiks regulāru siltummaiņa apkopi atbilstoši ražotāja rekomendācijām. Šie pienākumi ESKO ir noteikti energoefektivitātes pakalpojuma līgumā.

EPC saturs visiem ir vienāds. Vienādi ir arī EPC pamatprincipi – nodrošināt garantijas (siltumenerģijas ietaupījumu, kvalitātes, komforta un apkopes standartus), veikt ēkas visaptverošu atjaunošanu un samazināt riskus ēkas iedzīvotājiem. Atšķirības ir tikai EPC iekļauto pasākumu apjomā, kuri tiks veikti katrai ēkai tās atjaunošanas un ekspluatācijas laikā.

Finansējums ir pieejams arī tādu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanai, kuras ir kultūras pieminekļi, bet ir jāņem vērā, ka šādos gadījumos uz ēku attiecas likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” noteikumi. Tie nosaka, ka atjaunošanas laikā nedrīkst veikt pasākumus, kuri var mainīt mājas izskatu (piemēram, ārsienu siltināšana no ārpuses). Izņēmuma gadījums ir tad, ja ir iegūta Kultūras ministrijas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja.

Projekta partneri